فروشگاه ساز

طراحی سایت
خواب دیدن پشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پشت به خواب ديدن بر دوازده وجه است.

اول: قوت ونيرو،

دوم: برادر ديني،

سوم: ياروهمدم ،

چهارم: پادشاه،

پنجم: وزير،

ششم: حجت ودليل وبرهان،

هفتم: پدر،

هشتم: برادر،

نهم: پسر،

دهم: مال،

يازدهم: ياري دادن

دوازدهم: جد پدر

معبران گفته اند: ديدن پشت، كافران را ايمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گويد:

پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه طلبد. اگر بيند پشت او بشكست، دليل است آن كس كه پشت و پناه او بود، از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه زخمي به پشت او رسيده، دليل است كه رنجي و آفتي بر كسي رسد كه پشت و استظهار او بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

مهره هاي پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد كه در مهره هاي پشت بود، تاويلش بر قوه و فرزندان بيننده خواب رسد. اگر بيند كه پشت او درشت و با قوت بود، دليل است كه او را فرزندي به تن قوي و دانا و عاقل بود. اگر بيند چيزي بر پشت گرفت، دليل كه به قدر آن گراني و غم و اندوه به وي رسد. اگربيند كه مرده بر پشت گرفت، دليل است كه مونت كسان مرده به وي است. اگر بيند پشت وي برگشت، دليل است كه حال او بد شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پشت دشمن به خواب ديدن، ايمني بود از شر دشمن و ديدن پشت زن، دليل برگشتن دنيا است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اسماعيل بن اشعث گوید:

پشت به خواب ديدن، برادر بود. اگر بيند كه پشت او بشكست، دليل كه برادرش بميرد. اگر بيند پشت او همي درد مي كرد، دليل است كه وي را از برادر يا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بيند كه به سبب علتي پشت او را داغ كردند، دليل است بر صلاح دين و دنياي وي. اگر بيند كه پشت به ديوار داد، دليل است كه به سفر رود و مال حاصل كند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پشت، در خواب فرزند و برادر است و چنان چه بيننده خواب فرزند و برادر نداشته باشد دوست است. ما طبق معمول به فرزندان خويش دلبستگي اميد وارانه اي داريم و چنين مي انگاريم که در سنين پيري فرزند پشت و پناه است همين طور برادر که بعد از پدر و مادر به انسان از هر کس ديگر نزديک تر و به طور طبيعي و غريزي صميمي تر است. چنان چه فرزند يا برادر نداشته باشيم روي دوستان خود اين طور حساب مي کنيم. اين باور درست يا نادرست هر چه هست در خواب هاي ما به صورت پشت ظاهر مي شود و شکل مي گيرد. اگر در خواب ببينيم که پشتي سالم و خوش رنگ و عضلاني و بدون لکه و خال و زگيل داريم خواب ما مي گويد که به آن سه مورد مي توانيم دل خوش و اميدوار باشيم. فرزند و برادر و دوست سالم و خوشبخت و مسروري داريم که براي بيننده خواب نيز مي تواند مفيد و موثر باشند. اگر در خواب ببينيم يا حس کنيم که پشت ما زخمي پديد آمده يا پشت ما لاغر و نحيف شده براي يکي از آن سه که گفته شد ملال و اندوهي پيش مي آيد. مهره هاي ستون فقرات که از ناحيه پشت ديده و احساس مي شوند مطلقا فرزندان هستند که قوام ما بر آن ها است و اگر فرزند نداشته باشيم برادر و دوست هستند. قوت و ضعف مهره هاي ستون فقرات از ناحيه پشت قوت و ضعف مادي و معنوي فرزندان يا برادران و دوستان است با محاسبه اتکائي که ما بر آن ها داريم و روابط بيننده خواب با ايشان که خواب در اين حالات مي گويد مي توانيم روي آن ها حساب کنيم يا نه و وضع ايشان در آينده چگونه است. مهره هاي محکم و برجسته و پر قدرت از قوت فرزندان خبر مي دهد يا برادران و دوستان که ما به ايشان نيازمند مي شويم. اگر ديديدم که باري به دوش مي کشيم و پشت ما در اثر فشار و سنگيني بار خسته شده به فرزند يا برادر و دوست خود تحميل مي کنيم و فشاري بيش از حد توانائي بر آن ها وارد مي آوريم. اگر پشت ما زگيل و زخم يا لکه ماه گرفتگي بود و اين را در خواب احساس کرديم و دانستيم که چنين چيزي بر پشت ما پيدا شده يکي از آن ها که گفته شد بيمار مي شود و اگر حس کرديم که شلاق خورده ايم و اثر شلاق باقي مانده حادثه اي براي آن ها اتفاق مي افتد که خوب نيست.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پشت خود در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوشايند است. اگر در خواب پشت كسى را لخت ببينيد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب كسى پشتش را به شما بكند، به اين معنا است كه دشمناتان مى‏كوشند تا به شما صدمه برسانند.

خواب پشت خودتان : بدشانسي در زندگي شما رخنه مي كند و در فلاكت خواهيد مرد.

يك پشت (ستون فقرات) شكسته : پوست شما زخم مي شود .

يك پشت پراز زخم : دشمن و مخالف زياد داريد .

يك زن به شما پشت مي كند : در عشق به مانع بر مي خوريد .

يك مرد به شما پشت ميكند : مشكلات سخت و جدي

شخصي به شما پشت كرده و از شما دور ميشود : اشخاص حسود شما را آزار خواهند داد.

شخصي پشتش را بر ميگرداند و رو در روي شما ميايستد: از خطر بيماري جان سالم بدر ميبريد.

يك دختر جوان پشتش را به شما ميكند: پول نصيبتان مي شود.

يك مرد جوان پشتش را به يك دختر جوان بكند: ضرر مالي.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Back to dreaming of twelve whatsoever.
First, strength and power,
Two brothers,
Third: Yarvhmdm,
Four: King,
Fifth: minister
Sixth: It's a vibro hand,
Seventh: Father,
Eight brother,
Ninth: son,
I: property,
(Xi) help
Twelve new father
Verifiers, said: Behind the disbelievers and the wicked to repent and believe in magic and hypocritical devotion to Islam.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Dreaming behind the man who takes refuge in him and strengths and help. If Bshkst sees his back, because he who was behind her refuge, the Demise of the world. If he sees that his back was injured, because the pain and remained on the back and trusting person who was his alone.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
His spine, and each child's strengths and interests and corruption that the nut back, the interpretation of the power and reach of children dreamer of dreams. If he sees that his back was big and strong, because her son was wearing strong and wise. If it sees something on the back, because it is so expensive and sorrow to him. Agrbynd was dead behind, Monte same reason that he is dead. If you see behind his back, because he is bad.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
Behind enemy to dream, safe from enemies and seeing behind the woman, because the world is coming.
Text from the site of dream interpretation
Ismail bin Ash'ath says:
Behind the dream, was brother. If he sees that the Bshkst, because his brother die. If he sees her back pain hemi, because he is the brother of the groom grief. If he sees that the cause was hot behind him, for the good of his religion and the world. If he sees that his back to the wall, is due to travel, and the financial result.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Back, sleeping children and brothers and children and brothers, if not a dreamer of dreams is like. . If children do not have any brothers or rely on your friends this way. Whatever it is right or wrong to believe in our dreams and shaped appears to be behind. Son, brother and friend healthy and happy and glad to work for a dreamer of dreams can be helpful and effective. If the dream or feel that we are behind our back injuries appeared thin and frail or for one of the three that was said boredom and grief arise. or not their situation is like in the future. Spine strong and prominent and powerful of children's strengths is that we are brothers and friends, we need them. before an event occurs that is not good for them.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
View your back in bed, is indicative of a more lighthearted moments. If you see bare bed behind him, the danger threatens you. He turns his back to sleep if you do, in the sense that Dshmnatan are trying to hurt you.
The back of your sleep: bad luck in the infiltrate your life and die in misery.
A back (spine) fracture: skin ulcers.
A back full of scars: you have many enemies and opponents.
Behind you is a woman in love to eat obstacle.
A man behind you is: hard and serious problems
Personal to you and turned you away: jealous people will hurt you.
A person turns his back on the run and in your face stands: the risk survived lace.
A young girl turns his back on you: the money is yours.
A young man turns his back to a young girl to do: loss of interest.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پشت , تعبیرخواب کمر , تعبیرخواب پس , تعبیرخواب خلف , تعبیرخواب ظهر , تعبیرخواب عقب , تعبیرخواب ورا , تعبیرخواب قرا , تعبیرخواب قری , تعبیرخواب قَروان , تعبیرخواب حاذ , تعبیرخواب مطا , تعبیرخواب قصب , تعبیرخواب سَراة , تعبیرخواب قَرقَر , تعبیرخواب قِرقری , خواب دیدن پشت , خواب دیدن کمر , خواب دیدن پس , خواب دیدن خلف , خواب دیدن ظهر , خواب دیدن عقب , خواب دیدن ورا , خواب دیدن قرا , خواب دیدن قری , خواب دیدن قَروان , خواب دیدن حاذ , خواب دیدن مطا , خواب دیدن قصب , خواب دیدن سَراة , خواب دیدن قَرقَر , خواب دیدن قِرقری , رویای پشت , رویای کمر , رویای پس , رویای خلف , رویای ظهر , رویای عقب , رویای ورا , رویای قرا , رویای قری , رویای قَروان , رویای حاذ , رویای مطا , رویای قصب , رویای سَراة , رویای قَرقَر , رویای قِرقری , تعبیر پشت , تعبیر کمر , تعبیر پس , تعبیر خلف , تعبیر ظهر , تعبیر عقب , تعبیر ورا , تعبیر قرا , تعبیر قری , تعبیر قَروان , تعبیر حاذ , تعبیر مطا , تعبیر قصب , تعبیر سَراة , تعبیر قَرقَر , تعبیر قِرقری , خواب پشت , خواب کمر , خواب پس , خواب خلف , خواب ظهر , خواب عقب , خواب ورا , خواب قرا , خواب قری , خواب قَروان , خواب حاذ , خواب مطا , خواب قصب , خواب سَراة , خواب قَرقَر , خواب قِرقری ,

دانلود کامل تعبير خواب

برچسب ها : پشت ، کمر ، پس ، خلف ، ظهر ، عقب ، ورا ، قرا ، قری ، قَروان ، حاذ ، مطا ، قصب ، سَراة ، قَرقَر ، قِرقری ، back ، backside ، hind ، rear ، reverse ،
+ تعداد بازديد : 1 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در چهارشنبه 2 فروردين 1396 و ساعت 22:26
دانلود موزیک دانلود اهنگ جدید بلیط چارتر مشهد سئو طراحی بنر بالابر قیمت گوشی موبایل قیمت سرور قیمت پرینتر قیمت لپ تاپ قیمت سوئیچ سیسکو قیمت تبلت قیمت دوربین مداربسته قیمت شارژر لپ تاپ قیمت مودم قیمت صندوق فروشگاهی قیمت آلین وان قیمت فلش مموری قیمت هارد قیمت اسکنر قیمت کارتریج دانلود فیلم دوربین مداربسته طب سوزنی دوربین مداربسته خرید تور خارجی و داخلی خرید چای ایرانی خدمات کامپیوتری در محل طب سوزنی پخش عمده کیف سئو بلیط ماهان Los Angeles Web Design San Diego Web Design Orange County Web Design Real Estate Web Design Real Estate Website Design کود سولفات آمونیوم گرانول دانلود آهنگ جدید ویلا شمال
بستن تبلیغات [X]