خواب دیدن پشم

محمد ابن سیرین بصری گويد:

پشم در خواب ديدن از همه وجهي، مال حلال و روزي بود و پشمي كه بافته نباشد، بهتر بود و نيكوتر. اگر بيند كه پشم داشت يا كسي بدو داد يا بخريد يا به موقع خويش است، دليل است كه به قدر آن او را مال حاصل شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بيند كه پشم از خويشتن دور همي انداخت، دليل است كه مال خود را تلف كند. اگر بيند كه پشم را همي سوخت، دليل است كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند كه بر تن او جامه پشمين است، دليل كه او را مال از زنان حاصل شود. اگر بيند جامه پشمين يا پنبه خريد يا بستري از پشم داشت، دليل كه زني توانگر بخواهد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه، معبران گويند ميراث بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پشم در خواب ديدن نيکو است و ميمنت دارد. پشم ارزنده ترين محصولي است که از گوسفند عايد ما مي شود لذا در خواب نيز نمي تواند بد باشد. پشم را معبران در خواب روزي و نعمت تعبير کرده اند و به وجهي ديگر اندوخته و پولي است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ايم. داشتن پشم و خريدن و هديه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصيل روزي و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب ديده ايد. اگر مختصري پشم در بقچه داشته باشيد پول کمي به دست مي آوريد و اگر عدل هاي بزرگ پشم را در خواب ديديد که روي هم چيده ايد و دانستيد که همه به خودتان تعلق دارد مال هنگفتي نصيب شما مي شود. رسن يا طناب پشمي در خواب پيچيدگي کارهاست از نقطه نظر مالي و چنان چه در خواب ببينيم که کسي از پشم طناب مي بافد نشان آن است که در کار او نوعي گره و آشفتگي پديد مي آيد و اگر احساس کرديد که آن طناب به شما تعلق دارد يا براي شما بافته مي شود و يا خودتان بافنده چنين طنابي از پشم هستيد گرفتگي و گره کار به شما ارتباط مي يابد. اگر در خواب پشم نبافته ببينيد بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببينيد که مقداري پشم از دکاني خريده ايد يا از طريق ديگر به دست آورده ايد همان طور است که گفته شد تحصيل مال است و آن مالي است حلال و بدون خدشه و غش. اگر کسي مقداري پشم به شما داد که ببافيد شما را به کاري سرگرم مي کند و شغلي در اختيار شما قرار مي دهد که سود بخش است. اگر دختر جواني ببيند که دوک ميريسد شوهر مي کند و اگر ببيند از پشم پارچه مي بافد شوهري پول دار نصيب او مي شود. بستر پشمي و تشکي که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و اين خواب نيکو است. اگر جوان مجردي خواب ببيند، خواب او خبر مي دهد که همسري پول دار و صاحب شخصيت و دولت نصيب او مي شود. اگر جواني در خواب ببيند که يک گوني يا يک عدل پشم دارد پول دار مي شود. اگر زني ببيند که تشک يا پشتي خود را شکافته و مي خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسيله او يا به کمک ديگري پول دار مي شود. بافتن نخ از پشم رشته اميد است که به پول و ثروت منتهي مي گردد. چنان چه در خواب ببينيد که پشم را مي سوزانيد يا دور مي ريزيد خواب شما خبر مي دهد که مال خود را از بين مي بريد و زيان مي بينيد و اگر در خواب ديديد که پشم را گلوله، گلوله مي کنيد و مي اندازيد خبر از اين است که پول خود را به بيهودگي خرج مي کنيد. چنان چه در عالم خواب ببينيد که گوسفندي داريد و پشم آن حيوان را قيچي مي کنيد، اگر گوسفند ماده باشد زني به شما سود مي رساند و اگر بز باشد مردي براي شما مفيد واقع مي شود و اگر ببينيد که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت گرفتاري مالي پيدا خواهيد کرد و به هر صورت پول براي شما ملال آور مي شود به طوري که ممکن است آبرويتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثيف در خواب زيان مالي است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن پشم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهايي مطلوب براي پيش بردن خود سود خواهيد برد .

2ـ ديدن لباسهاي پشمي و كثيف در خواب ، علامت آن است كه از كساني تقاضاي كار مي كنيد كه از اصول اخلاقي شما بيزارند .

خواب پشم : موفقيت در خانواده و كار .

پشم گوسفند : بعضي اوقات گرايش زياد به چاپلوسي داريد.

پشم بره : شما آدم مهرباني هستيد كه خيلي ساده و آسان زندگي ميكنيد.

شما پشم ميفروشيد: يك زندگي آسوده و دلپذير.

پشم ميخريد : شادي و موفقيت .

از پشم خام پارچه درست ميكنيد : عمر طولاني خواهيد داشت.

لباسهاي پشمي ميفروشيد : ناكامي بزرگ

لباسهاي پشمي ميخريد: يك دوست را از دست ميدهيد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببينيد كه پشمى را قيچى مى‏كنيد، بيانگر رسيدن به ثروت فراوان است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Wool in the dream of every aspect, and one day the property was lawful and not woven wool, better and better. If he sees that wool or one, or buy him or to his own time, because as much as it is for him to be sure.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If you see the wool of self-hemi threw away, why waste your money. If you see wool utterly fuel, because their own cost. If he sees that wearing furry garment is, because he is for women to be achieved. If you see the furry cloth or cotton wool Order or who was wealthy because the woman wants.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
Ashtar wool sleeping, was property of the king, verifiers were called heritage.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Dreaming is good thanks to the wool. Most valuable wool from sheep is income we could not sleep so bad. Wool verifiers have interpreted the dreams of the day blessing and reserves and monetary Another aspect is that we have abandoned waste on daily spending. Wool and wool in a dream to buy and donate the property business and education provision and abundant blessings to the same amount of wool have seen in a dream. Sling or rope made of wool in sleep complexity of things from a financial point as if in a dream to see someone with wool rope, weaving indicated that in his work a kind of knots and chaos arises and if you feel that the rope is yours either for you or your braided rope wool weaver of such knots are hot and the work you will communicate. If in a dream wool nonwoven see it is better to wool woven and if they see that the wool shop you purchased or otherwise have earned as is mentioned acquisition of property and tax solvent without prejudice and fainting . If someone gave you some wool that Bbafyd what entertains you and provides you with the job that is profitable. If you see a young girl who married the Duke Myrysd and if see from wool fabric weaves husband earned the money with him. Wool and wool bed covers made is that the couple's money, and this is good sleep. If young single dream, a dream she's the wife of the owner's personality and state money accruing to him. If a young person in his dream that a sack or a bale of wool is money. If a woman wants to see the mattress or rear split and stuffed with wool and sew by her husband or to help with the money. Polypropylene filament yarn from wool is hoped that leads to money. As in a dream to feel that the wool can burn or dispose pour your sleep reports that his wealth to eliminate the losses you see and if in a dream saw that wool balls, bullets and you throw News of the spend your money in vain. As in a dream to see the sheep have wool such animals as scissors, if you ewe is a woman you benefit if the goat is a man you can be useful and if you see that your body like sheep wool brought Wool soiled and dirty in the wake of the financial loss.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 View wool in a dream, a sign that the favorable opportunities to advance themselves will benefit.
2 View woolen clothes and dirty in a dream, a sign that demand from those who hate you do that you have moral principles.
Sleeping Wool success in family and work.
Fleece: Sometimes you have a high tendency to flattery.
Wool Lamb: You are a kind man you are so simple and easy life.
You sell wool: a calm and pleasant.
Wool bought: happiness and success.
Of raw wool cloth you: you will have a long life.
Sell ​​woolen clothes: failure
Woolen clothes bought: lose a friend.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you:
If sleep wool scissors see the show to wealth is abundant.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پشم , تعبیرخواب موی گوسفند , تعبیرخواب موی شتر , تعبیرخواب پشم شتر , تعبیرخواب پشم گوسفند , تعبیرخواب پت , تعبیرخواب صوف , تعبیرخواب کرک , تعبیرخواب عهن , تعبیرخواب طحرة , تعبیرخواب طِحْریَّه , تعبیرخواب دف , تعبیرخواب سدین , تعبیرخواب وَبَر , تعبیرخواب عَثن , خواب دیدن پشم , خواب دیدن موی گوسفند , خواب دیدن موی شتر , خواب دیدن پشم شتر , خواب دیدن پشم گوسفند , خواب دیدن پت , خواب دیدن صوف , خواب دیدن کرک , خواب دیدن عهن , خواب دیدن طحرة , خواب دیدن طِحْریَّه , خواب دیدن دف , خواب دیدن سدین , خواب دیدن وَبَر , خواب دیدن عَثن , رویای پشم , رویای موی گوسفند , رویای موی شتر , رویای پشم شتر , رویای پشم گوسفند , رویای پت , رویای صوف , رویای کرک , رویای عهن , رویای طحرة , رویای طِحْریَّه , رویای دف , رویای سدین , رویای وَبَر , رویای عَثن , تعبیر پشم , تعبیر موی گوسفند , تعبیر موی شتر , تعبیر پشم شتر , تعبیر پشم گوسفند , تعبیر پت , تعبیر صوف , تعبیر کرک , تعبیر عهن , تعبیر طحرة , تعبیر طِحْریَّه , تعبیر دف , تعبیر سدین , تعبیر وَبَر , تعبیر عَثن , خواب پشم , خواب موی گوسفند , خواب موی شتر , خواب پشم شتر , خواب پشم گوسفند , خواب پت , خواب صوف , خواب کرک , خواب عهن , خواب طحرة , خواب طِحْریَّه , خواب دف , خواب سدین , خواب وَبَر , خواب عَثن ,

برچسب ها : پشم ، موی گوسفند ، موی شتر ، پشم شتر ، پشم گوسفند ، پت ، صوف ، کرک ، عهن ، طحرة ، طِحْریَّه ، دف ، سدین ، وَبَر ، عَثن ، wool ،
+ تعداد بازديد : 6 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در جمعه 4 فروردين 1396 و ساعت 7:16
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]