خواب دیدن پشه

محمد ابن سیرین بصری گويد:

پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير كند. اگر بيند با پشه جنگ مي كرد، دليل كه با مردي ضعيف خصومت كند. اگر بيند پشه به گلوي او فرو شد، دليل كه با مردي حقير به كاري حقير مشغول شود و از او اندك چيزي بدو رسد. اگر بيند پشه بسيار بر تن او جمع شدند و او را مي گزيدند، دليل كه بر زبان مردم عوام افتد و از ايشان به وي مضرت رسد، زيرا كه پشه خون مردم را مي مكد. اگر بيندپشه درگوش يا در بيني او فرو شد و از او رنج و گزند يافت، دليل كه از مردم ضعيف بدو رنج رسد و گزند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

اگر بيند كه پشه بسيار به خانه او در آمدند، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه پشه گان غلبه كردند و درخانه او جمع شدند، دليل كه بر دشمن ضعيف ظفر يابد. اگر بيند كه پشه در بيني او شد و بيرون نيامد، دليل كه در محنت و بلا گرفتار شود.متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

پشه حشره اي است بي مقدار و ضعيف اما مزاحم وزيان آور که گاه موجب بروز بيماري مي شود. پشه در خواب هاي ما سمبل انسان هايي قرار مي گيرد که بر مبناي جهل و ناداني يااز طريق دوستي و يا از راه دشمني زحمت و رنج فراهم مي آورند و بسا موجب تباهي انسان مي گردند.ما معمولا يک پشه در خواب نمي بينيم مگر در شرايط خاص. گاه مي بينيم که اتاق محل زندگي ما پشه دارد يا پشه ها در فضاي خانه ما وزوز مي کنند. اين نشان دهنده بيم و هراسي است که از بد دهني و کج انديشي مردم کوچه بازار داريم. پشه انبوه تجسمي است از قضاوت سطحي جاهلان و بي خردان که قدرت ندارند اما با سخن ياوه خويش موجبات گرفتاري ما را فراهم مي آورند يا کدورت و ملال مي دهند. اگر ديديم پشه يا پشه ها ما را مي گزند نشان آن است که کسي يا کساني درباره ما بد مي گويند يا بد قضاوت مي کنند چه در گفتار خود صديق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگويند. اگر ببينيم پشه اي وارد بيني ما شده از مردي احمق و ضعيف زيان مي بينيم و حرف شخصي غير مسئول موجب دردسر ما مي شود. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کرديم که پشه اي دم گوش ما پرواز مي کند يا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسي سعايت مي کند و عمل او موجب ناراحتي مي شود. اگر پشه اي را کشتيد دشمني ضعيف را از خود دور کرده ايد.متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

ديدن پشه در خواب، بيانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر خواب ببينيد كه پشه شما را گزيده، يعنى دشمنى به شما آسيب مى‏رساند.متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ ديدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بيهوده سعي مي كنيد و در مقابل حملات موذيانه دشمنان خود ايستادگي كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد پشه ها را مي كشيد ، نشانة آن است كه خانواده اي تشكيل خواهيد داد و به ثروت و سعادت دست خواهيد يافت .متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Mosquito, a man weak and humiliated and Knox and work a little petty. If he sees the mosquito war, because the poor man's hostility. If you see a mosquito in her throat was down, because the man is inferior to his humble work and he looks a little something to him. If you see mosquitoes were very worn and she chose him, because the language of the common people and their place Mzrt him alone, because the mosquito sucks blood of the people. If Byndpshh ear or nose collapsed and he was suffering and harm, and the harm is suffered because of the weak beginning.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If it sees that the mosquitoes came to her house, because he comes to grief. If he sees that mosquitoes participants gathered overwhelmed at home, because the enemy is weak Zafar. If you see a mosquito in her nose and came out, because of the tribulations and plagues of the Site Owner of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Mosquito nets and weak but without the annoying loss pills that occasionally cause disease. special. When we see our living room mosquito or mosquitoes are buzzing atmosphere of our house. This reflects the fear that the mouthpiece bad and deceitful people have street. Mass Mosquito embodiment of the ignorant and superficial judgment of Khrdan do not have that power, but he caught his nonsense and boredom that we provide or opacity. If we saw a mosquito or mosquitoes bite us show that the person or people bad to say about us or bad judgment, they are honest in their speech and what is bad untrue to say. If you see mosquitoes that enter the nose of the man we see and talk stupid and weak against a person other cause trouble for us. If you kill mosquito weak enemies away from the Ayd.mtn the site of dream interpretation
Leila tells you:
View the mosquitoes in a dream, indicates that becomes an inconvenience. If you dream you see that mosquito bitten, the enemies you comprehensive interpretation damage Rsand.mtn site
Nly Beeton says:
1 View mosquitoes in a dream, it is a sign that vainly try and attack his enemies stand insidious.
2 Bedrooms see if you kill mosquitoes, a sign that a family of wealth and prosperity to you and you will get a comprehensive body of dream interpretation sites

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میزبان بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیرخواب پشه , تعبیرخواب موشه , تعبیرخواب سارخک , تعبیرخواب سارشک , تعبیرخواب سپیدپر , تعبیرخواب دَر , تعبیرخواب بعوض , تعبیرخواب بَعُوضَه , تعبیرخواب بق , تعبیرخواب دیپ تر نموسر , تعبیرخواب بَقَّه , تعبیرخواب بُدّ , تعبیرخواب خموش , تعبیرخواب طَیثار , تعبیرخواب طَثیار , تعبیرخواب بَرغَش , خواب دیدن پشه , خواب دیدن موشه , خواب دیدن سارخک , خواب دیدن سارشک , خواب دیدن سپیدپر , خواب دیدن دَر , خواب دیدن بعوض , خواب دیدن بَعُوضَه , خواب دیدن بق , خواب دیدن دیپ تر نموسر , خواب دیدن بَقَّه , خواب دیدن بُدّ , خواب دیدن خموش , خواب دیدن طَیثار , خواب دیدن طَثیار , خواب دیدن بَرغَش , رویای پشه , رویای موشه , رویای سارخک , رویای سارشک , رویای سپیدپر , رویای دَر , رویای بعوض , رویای بَعُوضَه , رویای بق , رویای دیپ تر نموسر , رویای بَقَّه , رویای بُدّ , رویای خموش , رویای طَیثار , رویای طَثیار , رویای بَرغَش , تعبیر پشه , تعبیر موشه , تعبیر سارخک , تعبیر سارشک , تعبیر سپیدپر , تعبیر دَر , تعبیر بعوض , تعبیر بَعُوضَه , تعبیر بق , تعبیر دیپ تر نموسر , تعبیر بَقَّه , تعبیر بُدّ , تعبیر خموش , تعبیر طَیثار , تعبیر طَثیار , تعبیر بَرغَش , خواب پشه , خواب موشه , خواب سارخک , خواب سارشک , خواب سپیدپر , خواب دَر , خواب بعوض , خواب بَعُوضَه , خواب بق , خواب دیپ تر نموسر , خواب بَقَّه , خواب بُدّ , خواب خموش , خواب طَیثار , خواب طَثیار , خواب بَرغَش ,

برچسب ها : پشه ، موشه ، سارخک ، سارشک ، سپیدپر ، دَر ، بعوض ، بَعُوضَه ، بق ، دیپ تر نموسر ، بَقَّه ، بُدّ ، خموش ، طَیثار ، طَثیار ، بَرغَش ، mosquito ،
+ تعداد بازديد : 5 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در جمعه 4 فروردين 1396 و ساعت 7:30
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]