معنی خواب خبز

لیلا برایت می گوید:

ديدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهيد، به معناى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان خرد شده در آبگوشت، بر زندگی و كسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او میرسد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

ديدن نان در خواب چهاروجه است.

اول: عيش خوش.

دوم: مال حلال.

سوم: ولايت.

چهارم: خير و بركت.

محمد ابن سیرین بصری گويد:

ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است.

اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود.

اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال.

اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره يوسف آيه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره يوسف آيه «41»

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد.

اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود.

اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

جابر مغربی می گوید:

ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگي عيش بود و پرهيزكاري

و نان جوين، دليل زهد و ورع بود

و نان برنج، دليل بر بستگي كار است

و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستي بود.

اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

نان

دیدن نان : موفقیت در امور

خریدن : بهره بردن، استفاده

خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

نان پختن : موفقیت

حمل کردن نان : ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

مولف می گوید:

خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخورمي مي باشد در صورتي که گرم و تازه باشد

آنلی بیتون می گوید:

ديدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جويي و قناعت است .

ديدن تكه اي كيك در خواب ، نشانة آن است كه كاميابي و ثروت مطيع و رام چنگ شما خواهد بود .

ديدن خرده هاي نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهايي بيهوده خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد تكه هاي نان ناگهان زياد مي شود ، نشانة آن است كه به موفقيت بزرگي دست خواهيد يافت .

اگر در خواب قرص نان ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زيادى انجام مى‏دهيد.

اگر در خواب خرده‏هاى نان ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد.

اگر خواب ببينيد كه نان چاودار مى‏خوريد، بيانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستيد.

لیلا برایت می گوید:

ديدن نان سفيد در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببينيد كه نان شيرينى مى‏خوريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب خرده هاي نان : يك هديه دريافت مي كنيد

شما نان مي پزيد : موفقيت و شانس به شما نزديك مي شود .

شما نان مي خوريد : دوستان به شما كمك خواهند كرد .

نان گرم : خوشبختي

نان بيات : دردسر و نااميدي در خانواده

يك تكه نان بسيار سفت : آسايش و شادماني

مقدار زيادي نان داريد : افتخار و احترام

شما نان مي خريد : شانس

نان سفيد مي خوريد : منفعت بزرگي نصيبتان خواهد شد .

نان قهوه اي : رضايت

نان سياه : ضرر در كار

تعداد زيادي نان حمل مي كنيد : صدمات مالي خواهيد ديد .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود. اگر کسی ببیند که مردهای به او نان میدهد، به ملک و ثروت میرسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ، نشاندهندهی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

برچسب ها : نان ، خبز ، نغن ، نون ، نا ، نن ، نگهن ، نگن ، نکن ، نیکان ، نیگان ،
+ تعداد بازديد : 6 |
نوشته شده توسط سینا احمدی در يکشنبه 7 خرداد 1396 و ساعت 10:48
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]